Home

Belgische nationaliteit aanvragen met B kaart

Elektronische vreemdelingenkaart Vlaanderen

 1. Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 9 types vreemdelingenkaarten ((opent in nieuw venster)):. elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur; elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duu
 2. Meer informatie over de wetgeving in verband met het verkrijgen van de Belgische nationaliteit op de sites van : de FOD Buitenlandse Zaken de FOD Justiti
 3. De federale nationaliteitswetgeving bepaalt de toekenning van de Belgische nationaliteit. Wie de Belgische nationaliteit niet automatisch heeft, maar wel Belg wil worden, kan een aanvraag tot naturalisatie indienen. Bezit u één of meer nationaliteiten naast de Belgische, dan wordt u door d
 4. Om de Belgische nationaliteit aan te vragen moet u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een dossier bezorgen met bewijsstukken die aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet om de Belgische nationaliteit te krijgen. Aan welke voorwaarden u moet voldoen, hangt af van de situatie

De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland is een geldig reisdocument in de lidstaten van de Europese Unie en in een aantal buurlanden ervan. Verwar ze vooral niet met het identiteitsbewijs of de verblijfskaart afgegeven door de overheid van het land waarin u verblijft. Zo'n kaart is enkel geldig op het grondgebied van dat land Voor de A-kaart, B-kaart, C-kaart en D-kaart zal een loketmedewerker tijdens uw bezoek uw vingerafdrukken nemen. Voor de E-kaart, F-kaart, E+-kaart en F+-kaart worden geen vingerafdrukken genomen. Tarief . Bekijk de prijzen voor persoonlijke documenten en attesten. U betaalt bij de aanvraag en kan betalen met bancontact, Visa of Mastercard Verwar de Belgische identiteitskaart niet met een Belgisch paspoort of met de verblijfskaart van uw land van verblijf. Let op het verschil tussen Belgische identiteitskaarten en verblijfsdocumenten, die eventueel door het land van verblijf worden afgeleverd - Je bent getrouwd met een Belg(ische) (art 12bis. § 1, 3°) - Je bent ouder van een minderjarig kind met de Belgische nationaliteit (art. 12bis. § 1, 3°) - Je bent gehandicapt, invalide of je hebt de pensioenleeftijd bereikt (art. 12bis. § 1, 4° Dat kan bijvoorbeeld met een verklaring van een hulporganisatie. Wel een woonadres in Nederland? Hebt u wel een woonadres in Nederland maar staat u niet ingeschreven, dan moet u zich eerst inschrijven in de gemeente waar u woont. Daarna kunt u een paspoort of ID-kaart aanvragen (als u de Nederlandse nationaliteit hebt)

aanvragen. Dit kan met het aanvraagformulier 'Aanvraag om toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)'. In dit geval moet de persoon bij wie u verblijf aanvraagt (de persoon met de nationaliteit van één van de EU-/EER-landen of Zwitserland) zich inschrijven bij de IND. Dit kan met he Vreemdelingen die in Nederland willen werken, moeten aan verschillende eisen voldoen. Iemand van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en van buiten Zwitserland heeft vaak een werkvergunning nodig. Er bestaan 2 soorten vergunningen. De tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

De Belgische nationaliteit Belgium

 1. Als je recht op verblijf is goedgekeurd, kan je een afspraak maken voor het aanvragen van een identiteitskaart voor niet-Belgen (A, B, E, F, H-kaart) U kunt uw vreemdelingenkaart A, B, E, F, H aanvragen bij uw gemeentebestuur. In Mechelen kan dit in het Huis van de Mechelaar en enkel na afspraak
 2. (artikel 8 § 1 - 2°b van de nationaliteitswet) Wanneer u zelf niet in België bent geboren, zijn uw kinderen geboren in het buitenland, niet automatisch Belg bij de geboorte. Wilt u graag de Belgische nationaliteit toekennen, dan dient u als Belgische ouder een verklaring af te leggen voordat uw kind 5 jaar wordt
 3. stens 12 maanden wettig in België verblijft om er hoger onderwijs te volgen of te werken. Er mag voor deze persoon ook geen asielprocedure lopen
 4. derjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd. Verlies geen tijd met onvolledige of niet ontvankelijke aanvragen. Als u niet behoort tot een van de in de vragenlijst vermelde categorieën, kan u geen Belgisch reisdocument voor vreemdelingen aanvragen. 3
 5. In ieder geval zullen de Britten in principe 'derdelanders' worden tegenover de EU, met alle gevolgen van dien voor hun recht om in België te blijven wonen en werken. De veiligste (maar ook de meest radicale) optie voor een Brit om deze rechten veilig te stellen, is ongetwijfeld het aanvragen van de Belgische nationaliteit

Nationaliteit en naturalisatie Vlaanderen

Nationaliteitsaanvraag Antwerpen

In elke procedure zijn er verschillende situaties mogelijk: U bent minderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kunt u als minderjarig kind de Belgische nationaliteit verkrijgen zonder dat u daar iets moet voor doen.De Belgische nationaliteit wordt dan automatisch toegekend; U bent meerderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kunt u als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een. De vreemdeling is getrouwd met een Belg(ische) en woont al 3 jaar met deze Belg(ische) in België en bewijst: zijn kennis van een van de landstalen en zijn maatschappelijke integratie De cursief afgedrukte termen worden nader toegelicht op de volgende pagina's. Verkrijging van de Belgische nationaliteit vanaf 18 jaar

Dit attest is enkel dienstig voor personen met de Belgische nationaliteit. Wie kan aanvragen? de betrokkene voor zichzelf; een vertegenwoordiger van rechtswege (vb. ouder, voogd, bewindvoerder) bijzondere gemachtigden in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid (notaris, advocaat, deurwaarder Sinds 2007 laat ons land de dubbele nationaliteit toe en kan men dus in bepaalde gevallen naast de Belgische ook een andere nationaliteit hebben. De dubbele nationaliteit maakt in de eerste plaats een betere integratie mogelijk van uitgeweken landgenoten. Elk land beslist wel nog steeds soeverein aan wie het zijn nationaliteit toekent en onder welke voorwaarden Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - Tijdelijk verblijf, A kaart of bijlage 6 Verblijfsbesluit Attest van immatriculatie (model A) Oranje kaart of bijlage 4 Verblijfsbeslui De Belgische nationaliteit is de band die u als persoon bindt met de Belgische staat en die uw rechten en plichten bepaalt. Er zijn 3 manieren om Belg te worden via verzoek

De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland Belgium

 1. K.B. van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (B.S. 21/01/2013 en errata op 18/02/2013) K.B. van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst (B.S. 30/01/2013
 2. Maak een afspraak Als niet-Belg kan je bij de dienst burgerzaken een nationaliteitsverklaring afleggen om de Belgische nationaliteit (opnieuw) te krijgen. Zij helpen je met de samenstelling van j
 3. Met het vluchtelingenattest gaat de vluchteling naar de gemeente waar hij of zij woont en schrijft zich in het vreemdelingenregister in. kan de erkende vluchteling een aanvraag indienen bij het CGVS. (vreemdelingenkaart, reisdocument eventueel een vluchtelingengetuigschrift of groene kaart) mee en tekent een verklaring van afstand
 4. Uw Belgische identiteitskaart of een kopie ervan (indien vermist: proces-verbaal van verlies of diefstal). Bij de aanvraag mag u een kopie voegen, maar de originele kaart zal moeten worden geretourneerd voordat wij de nieuwe kunnen afgeven/toezenden. 4. Gestolen of verloren documen
 5. - gecoördineerd Wetboek van de Belgische nationaliteit (met overzicht van de wijzigingen van 2012 tot 2018) - KB 14 januari 2013 met errata - KB 17 januari 2013: lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is op of zware moeilijkheden botst - Omzendbrief - codes Rijksregister - registratiekantoren voor heffing.

Verblijfstitels voor niet-Belgen Antwerpen

Sedert 21 januari 2016 dienen reizigers met een Belgisch paspoort die sinds 2011 in Syrië, Iran, Irak of Soedan zijn geweest, verplicht vooraf een visum aan te vragen via de Amerikaanse Ambassade in Brussel. Dit geldt ook voor Belgische reizigers die een dubbele nationaliteit bezitten, waarbij de 2e nationaliteit 1 van bovenvermelde landen is Niet alle buitenlanders moeten een beroeaart aanvragen. De volgende personen ontsnappen aan de verplichting, ook al bezitten ze niet de Belgische nationaliteit: burgers van de EU, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Deze mensen mogen immers wel onbeperkt in België verblijven Dubbele nationaliteit bij je geboorte en via de optieprocedure Je kunt geboren worden met twee nationaliteiten. Het staat namelijk in sommige landen in de wet vastgelegd dat wanneer je ouders hebt met beide een ander paspoort, dat je dan van allebei de nationaliteit krijgt. Ook kun je via de optieprocedure het Nederlanderschap verkrijgen De aanvragen om grote naturalisatie die vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 augustus 1993 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van de wetten betreffende de naturalisatie werden ingediend door de aanvragers, die de Belgische nationaliteit bezaten als gevolg van gewone naturalisatie of een verklaring afgelegd krachtens artikel 16 van dit Wetboek, of door een. Deze aanvragen worden behandeld door het Consulaat-generaal van België te Istanbul. U kunt hier meer informatie over visum voor België terugvinden. Ik ben een vreemdeling (landen die niet tot de EU of Schengen behoren), ik bezit de Belgische nationaliteit niet en ik heb geen Belgische verblijfstitel. Ik wil naar België

Met deze vergunning heeft u in principe recht op bijstand. U moet wel aan alle voorwaarden voor bijstand voldoen. De gemeente hoeft uw aanvraag niet te melden bij de IND. Uw bijstandsaanvraag heeft geen gevolgen voor uw verblijf in Nederland De elektronische vreemdelingenkaart wordt zowel aan EU-burgers als aan burgers van een niet-EU land uitgereikt. De elektronische vreemdelingenkaart is geen identiteitskaart. Zij bevestigt enkel dat de vreemdeling in orde is met onze wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de. Kids-ID: Identiteitsdocument voor kinderen met Belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar Identiteitsdocument voor kinderen met Belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar. De kids-ID vervangt het identiteitsbewijs Belgisch nationaliteit aanvraag - die wetgeving in 2013 veranderd? Omdat ik had 2012 october een papier van oude wet, nu niet meer geldig. - wat is the 2013 nationaliteit aanvraag wet voor vreemdelingen - ik ben naar stadhuis gewest altijd nationaliteit aanvraagen doen is nit welkom, die mensen van kaantoor geef ook geen fische

Antwoord. In Nederland is zowel Nederlands als Nederlandse mogelijk; in officiële documenten (rijbewijs, paspoort) wordt Nederlandse gebruikt. In België is Belg, Belgisch en Belgische mogelijk.Op Belgische identiteitskaarten staat Belg - ook bij vrouwen.. Toelichting. De vermelding Nationaliteit: Nederlandse kan worden gezien als verkorting van Wat is uw nationaliteit Ik ben in bezit van een B kaart in België als subsidiair beschermde. Mijn nationaliteit is Afghaans. Mijn B kaart is 5 jaar geldig. Ik ben getrouwd met een Belgisch nationaliteit bezittende mijn zoon heeft ook een Belgisch nationaliteit. Kan ik zonder visum met mijn vrouw en kind naar Engeland dat u elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag minstens 3 keer hebt ontmoet en dat deze ontmoetingen minstens 45 dagen duurden (bv. vliegtuigtickets, enz.). ofwel dat u een gemeenschappelijk kind hebt. Uw partner komt met u samenleven onder hetzelfde dak. U moet beiden ongehuwd zijn en geen duurzame relatie met een andere persoon hebben De Ambassade van België in Den Haag is een bilaterale missie in Nederland en houdt zich onder andere bezig met het promoten van de Belgische belangen in Nederland.. De ambassade speelt ook een belangrijke rol op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, culturele zaken en contacten met de lokale pers b. Verklaringen tot behoud van de Belgische nationaliteit door in het buitenland geboren en residerende Belgische jongeren tussen de leeftijd van 18 en 28 jaar. Voor personen die niet legaal in België verblijven is het niet meer mogelijk om de Belgische nationaliteit te verwerven op vrijwillige basis

als je als gezinshereniger met een niet-EU- burger (die in het bezit is van een C-kaart) in het bezit bent van een B-kaart, kan je vanaf de 7de maand dat je de B-kaart bezit, een C-kaart aanvragen als je de Zwitserse nationaliteit bezit en als student in België verblijft, of hier bent in het kader van gezinshereniging, tewerkstelling of zelfstandige arbei Het attest van Belgische nationaliteit is een attest waarmee de burger zijn nationaliteit kan bewijzen. Het wordt door de gemeente uitgereikt en bevestigt of iemand Belg is. Dergelijk bewijs wordt meestal gevraagd wanneer men een.. Nederlander wordt niet gebruikt om de nationaliteit aan te duiden op het cv. Ook mannen gebruiken Nederlandse omdat dit slaat op de nationaliteit en niet op het geslacht van de persoon, ook mannen hebben de Nederlandse nationaliteit. Voor mensen met de Belgische nationaliteit is Belg, Belgisch en Belgische mogelijk

eID. U dient uw aanvraag e-ID op te sturen naar: Ambassade van België in Bern Weltpoststrasse, 4 Postfach 3000 Bern 16. OPGEPAST: Enkel de Belgen, INGESCHREVEN in de bevolkingsregisters van de Ambassade, kunnen een identiteitskaart bij de Ambassade aanvragen!Indien u nog niet ingeschreven bent, zie de sectie Inschrijving.U stuurt een volledig dossier op, bestaande uit Deze nationaliteit moet u ook kunnen bewijzen. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u na de ondertekening van de verklaring van afstand meteen een bevestiging waarin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt verloren. Uw Nederlandse paspoort en/of ID-kaart wordt ingenomen. Gevolgen voor uw kinderen als u afstand doe Nederlander worden met Belgische nationaliteit 18-10-2016 16:31 52 berichten Komt hij in aanmerking voor de Nederlandse nationaliteit en heeft dit allemaal consequenties voor zijn baan en Belgische nationaliteit? Buitenlanders kunnen na 5 jaar legaal in Nederland wonen het Nederlanderschap aanvragen Meer informatie over de wetgeving in verband met het verkrijgen van de Belgische nationaliteit op de sites van : de FOD Buitenlandse Zaken de FOD Justiti ; Paspoort en identiteitskaart In Utrecht gaat het aanvragen en afhalen van een paspoort en identiteitskaart (ID-kaart) alleen op afspraak De ID kaart hoeft namelijk niet zoals een paspoort minimaal 150 dagen geldig te zijn, na aankomst in Turkije. De ID kaart hoeft enkel geldig te zijn gedurende het gehele verblijf in Turkije. Visum Turkije aanvragen met uw ID kaart. Naar Turkije reizen met uw verblijfsvergunning of verblijfsdocumen

Contacteer ons. Helder Recht vzw Turnhoutsebaan 139a 2140 Borgerhout (Antwerpen) +32 3 303 71 22 info@helderrecht.be BTW N° : BE0663.578.483 Ondernemingsnummer : 0663.578.48 Nationaliteiten. U mag uw visum alleen online aanvragen als u de nationaliteit heeft van een land dat valt binnen het e-visum programma. Nederland en België vallen hieronder, net als Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Polen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en nog enkele landen Belangrijke informatie voor het aanvragen van een paspoort mee te nemen voor het aanvragen van een paspoort: volledig ingevuld en getekend aanvraagformulier (uitgeprint) indien u meerdere documenten aanvraagt per document één formulie U kunt op het consulaat een elektronische identiteitskaart (e-ID) aanvragen op voorwaarde dat u uit uw Belgische gemeente afgeschreven bent en in het consulaire register ingeschreven. De e-ID is geldig voor 6 jaar (voor aanvragers van 12 tot 18 jaar), 10 jaar (voor aanvragers van 18 tot 75 jaar), of 30 jaar (voor +75 jarigen)

De Visumdienst kan voor alsnog NIET bemiddelen in de aanvraag van een visum voor Groot-Brittanië. Belgische nationaliteit of in België woonachtigen Voor visumplichtigen die in België wonen worden de visumaanvragen -op afspraak- behandeld door het UK Visa Centre in Brussel, zie hier. Telefonische hulpnummers zijn 02 4034 989 of 0044 1243 213 311 Er zijn twee vormen gangbaar: Nederlands en Nederlandse; in paspoorten (en voorheen ook op rijbewijzen) wordt Nederlandse gebruikt. Hoewel Nederlander op zich ook duidelijk is, is het niet gebruikelijk om te zeggen 'Mijn nationaliteit is Nederlander'; daarom past deze vorm hier niet zo goed.. Wie de vorm met e gebruikt, vat de combinatie nationaliteit: Nederlandse op als verkorting.

Let op! Na het aanvragen ontvangt u géén brief, maar een baliecode. Neem binnen dertig dagen (Nederlandse tijd) de baliecode mee naar één van de DigiD balies [opent in een nieuw venster] om uw DigiD activeringscode te ontvangen. Mogelijk moet u eerst een afspraak maken Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen. Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben. In de eID zit een microchip waarmee u Deze personen verliezen de Spaanse nationaliteit niet, zelfs indien de inschrijving bij de Burgerlijke Stand geschrapt wordt. De belanghebbende moet de Spaanse nationaliteit actief gebruikt hebben, m.a.w. zich gedragen hebben als zich Spaans beschouwend, zowel m.b.t. de uitoefening van de rechten als de plichten tegenover Spaanse instellingen Met een Belgische identiteitskaart kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen. als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal. In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering binnen 1 of 2 dagen. Let op:. Deze ETA Australië heeft dezelfde verblijfsduur, maar is helaas duurder. Voor de mensen met een Nederlandse of Belgische nationaliteit is het dus altijd aan te raden om een eVisitor visum aan te vragen. Visum aanvragen Suriname. Mensen met een Nederlandse of Belgische nationaliteit kunnen gemakkelijk een e-toeristenkaart online aanvragen

Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland Federale

 1. En automatisch stond Belgische nationaliteit. Wij hadden dat niet verwacht. En wij kregen te horen dat onze kleine nl ID kaart krijgt, tenzij ik onverwachts in België zou bevallen. Dus stiekem hoop ik dus ook dat ik in België ga bevallen. Haha, dan krijgt die Belgische ID kaart. Voor deel is dat ze te maken hebben met Europese wetten
 2. De Belgische Ambassades en beroepsconsulaten geven elektronische identiteitskaarten af aan bij hun ingeschreven Belgen:. e-ID: elektronische identiteitskaart voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar - de aanvraag kan ingediend worden vanaf de leeftijd van 11 jaar en 9 maanden (voor uitleg, zie punt 1 hieronder) Kids-ID: elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar (voor.
 3. Ik heb net 4,5 jaar in België gewoond en daar een ID kaart ontvangen. Als ik ja invoer, moet ik van deze de gegevens invoeren. In mijn geval unknown, omdat ik de kaart bij het uitschrijven in België moest inleveren. Ik vrees dat de kans op mijn esta nu in gevaar komt en ik een visum moet aanvragen, red ik dit nog op tijd
 4. Het attest kan alleen afgeleverd worden van personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad Roeselare en de Belgische nationaliteit bezitten. Hoe? Je kan het attest hier online aanvragen met gebruik van je elektronische identiteitskaart
 5. Site web de la Direction générale Institutions et Population IBZ. Op dinsdag 14 januari 2020 hebben burgemeester Filip Anthuenis van de stad Lokeren en toenmalig Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem de eerste nieuwe eID uitgereikt
 6. istratief Centrum
 7. De kosten voor de aanvraag wisselen per gemeente, maar zijn doorgaans rond de €7.50. In sommige gemeentes moet je misschien je vingerafdruk laten nemen. Alle inwoners van België ouder dan 12 jaar moeten hun identiteitskaarten op elk moment met zich meedragen

Hoe word je Belg? Objectief - Objectif ASBL Objecti

 1. U hebt de Belgische nationaliteit. U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente. De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen: uzelf; uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaa
 2. Vlaamse Sociale Inspectie onderzoekt fraude met jaar wettelijk verblijf de Belgische nationaliteit te kunnen aanvragen. en 2 adviezen tot weigering van een nieuwe kaart
 3. Belgen die een paspoort aanvragen zullen binnenkort hun vingerafdrukken moeten afgeven. Momenteel wordt de benodigde hardware bij de gemeenten geplaatst. Het aanvragen van een paspoort zal wel.

in geval van nationaliteitstoekenning op basis van de artikelen 8, § 1, 2°, b), 9, 2°, b), en 11, § 2, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit: de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de verklaarder of verklaarders Met deze toepassing kan gezocht worden op adres, gemeente, interessante plaatsen, perceel of thema. Bovenop de achtergrond-laag kan de gebruiker geografische lagen of interessante plaatsen toevoegen. Men kan ook een route plannen Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.. In de eID zit een microchip waarmee u: uw identiteit online kunt bevestigen; documenten elektronisch kunt ondertekenen

Sommige personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken, B-, C-, D- of F-kaart; jouw nationaliteit en statuut staan vast (er staat geen vermelding (Decl.) op jouw vreemdelingenkaart). Je kan als erkende vreemdeling (reisdocument met rode kaft) een reisdocument aanvragen, als je voldoet aan al deze voorwaarden Voorwaarden. Om het attest te kunnen aanvragen moet je inwoner van Zonnebeke met de Belgische nationaliteit zijn. Inwoners die niet over de Belgische nationaliteit beschikken, kunnen het bewijs van nationaliteit aanvragen bij hun ambassade of consulaat Om met een aanhangwagen of caravan te rijden hebt u niet altijd een BE-rijbewijs nodig. Uw rijbewijs B volstaat zolang de aanhangwagen inclusief laadvermogen niet meer weegt dan 750 kg. In bepaalde gevallen is het toegestaan een aanhangwagen van meer dan 750 kg te trekken met alleen een geldig rijbewijs B. Dan geldt daarvoor als voorwaarde Volgens het Rijksregister heeft 11,5% van de Belgische bevolking een vreemde nationaliteit, wat overeenkomt met 1.3 miljoen mensen. Daarvan woont 8,1% in Vlaanderen, 9,9% in Wallonië en 34,6% in Brussel. In 15 jaar tijd nam deze populatie toe met 50% van 861.685 in 2001 tot 1.295.660 in 2016

Met de komst van de biometrie moet elke burger zich persoonlijk aanmelden om zijn aanvraag in te dienen (vanaf 6 jaar). Gelieve op te sturen per email of per post: het ingevulde formulier; een kopij van uw verblijfsvergunning of een recent woonattest (jonger dan 6 maanden) wanneer u de Zwitserse nationaliteit bezit. Ons email adres Heb je NIET de Belgische Nationaliteit: maak hier een afspraak Maak een afspraak Stap 1: de aanvraag (na ontvangst van een oproepingskaart of op eigen initiatief) Aanvraag elektronische eID Op 22 september 2020 is Oostende gestart met het uitreiken van de nieuwe eID met vingerafdrukken. Dit houdt in dat de vingerafdrukken worden opgeslagen op de co.. Begin dit jaar[1] kondigden we aan dat België de Richtlijn 2009/50/EG van 29 mei 2009 over de 'blauwe kaart' zou omzetten. Deze omzetting is nu een feit. De wet en de koninklijke besluiten die deze richtlijn in de Belgische wetgeving opnemen, treden op 10 september 2012 in werking[2]. Even opfrissen: welke doelstellingen worden nagestreefd met de Europese blauwe kaart

Hoe vraag ik een paspoort of identiteitskaart aan als ik

Vergunningen buitenlandse werknemers Buitenlandse

2° de officiële vaststelling van het verlies van rechtswege van de Belgische nationaliteit door de bevoegde Belgische administratieve overheid doordat er door de betrokkene tussen de leeftijd van 18 tot 28 jaar geen behoudsverklaring is afgelegd als bedoeld in artikel 22, § 1, 5° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, middels elke vorm van schriftelijke communicatie met bewijs van. de Belgische nationaliteit hebt verloren door te huwen of omdat uw echtgenoot een vreemde nationaliteit heeft verworven (artikel 10, § 1, 3°, wet van 15.12.1980); België hebt verlaten met een geldig attest van immatriculatie afgegeven in het kader van een gezinsherenigingsprocedure, en een terugkeervisum aanvraagt

Reizigers met de Nederlandse- en Belgische nationaliteit kunnen voor een elektronisch visum snel en eenvoudig een aanvraag via onze website indienen. Wij kunnen een e-toeristenkaart voor toeristische- en zakelijke doeleinden voor Suriname voor u aanvragen. Wanneer u voor maximaal 90 dagen in het land verblijft, kunt u een e-toeristenkaart. Producten op alfabet Hieronder ziet u de producten met een specifieke beginletter. Selecteer een andere letter om producten met een andere beginletter te tonen Mogelijkheid tot aanvraag van een zeer dringende procedure (2 dagen) 22€ (zeer dringend : 195€) Elektronische kaart voor vreemdelingen E+ of F+ kaart. De te volgen richtlijnen zijn vergelijkbaar met de Belgische identiteitskaarten behalve dat er 3 identieke pasfoto's nodig zijn

Identiteitskaart niet-Belg - vreemdelingenkaart (A, B, E

Nationaliteit België in de Verenigde State

Toegestane nationaliteiten voor het eVisitor visum. Indien u één van de onderstaande nationaliteiten bezit, raadt de immigratiedienst aan om te reizen met het eVisitor Australië. Let op: u moet de aanvraag dan ook indienen met het paspoort van deze nationaliteit. Ook dient u met dit paspoort naar Australië te reizen

 • Tweedehands garagedeur met loopdeur.
 • Amerikaanse koelkast koelt en vriest niet meer.
 • Beste familiehotels Turkije.
 • Windmolen thuis.
 • TeamViewer download gratis.
 • Duits kookboek.
 • Kapsalon Katy.
 • Amoudara reviews.
 • Acuut enkelletsel.
 • Historical European Martial Arts.
 • Huis met zeezicht te koop Nederland.
 • Gin cola light.
 • Baby Rompertjes met tekst tante.
 • Andy en Melisa Seizoen 3.
 • Antistatische mat bureaustoel.
 • Netwerkinstellingen resetten laptop.
 • Itsu grocery.
 • Vakantiehuis omheinde tuin.
 • Tennisveld huren Antwerpen.
 • Mensenlinq voorst.
 • Edelsteen beschadigd.
 • WeVideo hub.
 • Runnin' lyrics Vertaling.
 • Wagner sensazione Aanbieding.
 • BurgGolf Contact.
 • Ku leuven bibliotheek alumni.
 • Alicia Keys new album.
 • Easyjet handbagage en rugzak.
 • Inschrijven Gemeente Pelt.
 • Tripadvisor Sneek.
 • Ik ben benieuwd wat je ervan vindt Engels.
 • 4 daagse Nijmegen afgelast.
 • Vrijwilliger Dierenambulance.
 • Guns N' Roses Greatest Hits.
 • 2 player games ps4 free.
 • Kleurplaat schattige diertjes.
 • Private Practice s4.
 • Planten die tegen zout kunnen.
 • Veroordelen 6 letters.
 • Daniel Wellington actie.
 • Ervaringen operatie voorhoofdsholte.